Privacyverklaring

Janine's Verfdecoraties, gevestigd aan Laan van Welgelegen 99, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

- Janine Versteeg

- Jachtsloot 19

- 4273 XD, Hank

- 0620759387

                                                                               

Janine Versteeg is de Functionaris Gegevensbescherming van Janine's Verfdecoraties zij is te bereiken via janines-verfdecoraties@outlook.com

Persoonsgegevens die wij verwerken

Janine's Verfdecoraties verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Bericht

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via janines-verfdecoraties@outlook.com, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Janine's Verfdecoraties verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

- Om goederen en diensten bij u af te leveren

- Factureren van geleverde diensten

- Janine's Verfdecoraties verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

Janine's Verfdecoraties neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Janine's Verfdecoraties bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens: Facturen>Naam, adres, telefoonnummer en mailadres, 7 jaar (wettelijk verplicht). Mailcontact>Naam, adres, telefoonnummer en mailadres na het niet uitvoeren van een schildering, max 1 jaar. Telefoon/app- contact> Naam, adres, telefoonnummer en mailadres na het niet uitvoeren van een schildering, max 1 jaar.

Delen van persoonsgegevens met derden

Janine's Verfdecoraties verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Janine's Verfdecoraties blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Janine's Verfdecoraties gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Janine's Verfdecoraties en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar janines-verfdecoraties@outlook.com. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Janine's Verfdecoraties wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Janine's Verfdecoraties neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via janines-verfdecoraties@outlook.com

 

Formulier: Contactformulier

Gegevens | Bij het versturen van ons contactformulier, verzamelen we de volgende gegevens:

 • - Naam
 • - Adres
 • - E-mail
 • - Telefoonnummer
 • - Bericht

Doel | We verwerken uw gegevens om uw vraag of opmerkingen te kunnen verwerken en eventueel contact op te nemen.

Privacyverklaring

Formulier: Meer informatie?

Gegevens | Bij het versturen van ons contactformulier, verzamelen we de volgende gegevens:

 • - Naam
 • - Adres
 • - E-mail
 • - Telefoonnummer
 • - Bericht

Doel | We verwerken uw gegevens om uw vraag of opmerkingen te kunnen verwerken en eventueel contact op te nemen.

Privacyverklaring

Formulier: Gastenboek

Gegevens | Bij het invullen van ons contactformulier, verzamelen we de volgende gegevens:

 • - Naam
 • - E-mail
 • - Bericht

Doel | We verwerken uw gegevens om uw opmerkingen te kunnen verwerken en om erachter te komen wat goede en wat verbeter-punten zijn.